مشاوره در انجام مقاله و پایان نامه ریاضی کاربردی و ریاضی محض

انجام پروژه های درسی دوره کارشناسی ریاضی کاربردی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی محض

مشاوره در انجام پروژه های درسی دوره کارشناسی ریاضی کاربردی در زمینه های

برنامه نویسی C، C++ و پاسکال

ساختمان داده ها

آنالیز عددی

تحقیق در عملیات و نرم افزارهای مربوطه

آمار و مدلسازی و نرم افزارهای مربوطه

نرم افزارهای ریاضی از قبیل MATLAB, MAPLE, MATHEMATICA

مشاوره در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی در شاخه های

آنالیز عددی

تحقیق در عملیات

نظریه گراف و ترکیبیات

معادلات دیفرانسیل

نظریه رمز و کریپتوگرافی

ریاضیات مالی

ریاضیات صنعتی

بهینه سازی

مشاوره در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی محض در شاخه های

آنالیز زیاضی

جبر

هندسه

توپولوژی

منطق و فلسفه ریاضی

نظریه اعداد

کلیه پروژه ها و پایان نامه های انجام شده در مشاوران برتر دارای تعهد آموزش می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و در صورت تمایل دانشجو از پایان نامه های انجام گرفته شده، مقالات علمی، پژو هشی و یا ISIاستخراج گردد.